Pętla for klasa 1a 22.04

wtorek, 21 kwietnia 2020 21:04

Pętle (ang. loop) to konstrukcje językowe służące do zdefiniowania szeregu instrukcji, które będą powtarzane wielokrotnie. Poznamy trzy podstawowe rodzaje pętli: for, while oraz do .. while. Po jeszcze więcej informacji na ten temat odsyłam do trzeciego odcinka kursu video (tak naprawdę artykuł ten stanowi pomocne notatki do tegoż epizodu). Zaczynajmy!

Pętla for

Pierwszą pętlą, którą zazwyczaj poznajemy jest konstrukcja for. W przypadku pętli for z góry powinniśmy wiedzieć ile razy instrukcje mają się wykonać. Aby zdefiniować w C++ pętlę for wykonującą się 10 razy zapiszemy:

 for(int i=1; i<=10; i++)
{
[instrukcje, które będą się powtarzać]
}

Zmienna i to liczba typu całkowitego nazywana zmienną sterująca pętlą albo iteratorem pętli. W powyższym przykładzie w pierwszym wywołaniu pętli przypisujemy jej wartość startową i=1. W każdym przebiegu pętli inkrementujemy jej wartość (zapis i++), czyli zwiększamy o dokładnie jeden. Warunek i<=10 określa koniec iterowania (powtarzania) instrukcji. Aby najlepiej to zrozumieć, zapamiętajmy prostą regułę: pętla wykonuje się dopóki warunek w środku zwraca wartość true.

Pętla for może także zliczać w dół:

 for(int i=10; i>=1; i--)
{
[instrukcje, które będą się powtarzać]
}

Wówczas dokonujemy w każdym kroku zmniejszenia wartości zmiennej i o jeden – dekrementujemy jej wartość. Zmienił się też sprawdzany warunek, tak aby był prawdziwy tak długo, jak wartość i jest większa lub równa jeden.

Oczywiście możemy także dodawać bądź odejmować w każdym wywołaniu pętli dowolną wartość całkowitą, zamiast inkrementować lub dekrementować (czyli zmienić wartość o dokładnie jeden):

 for(int i=1; i<=10; i=i+2)
{
cout << endl << i;
}

Podobnie jak przy instrukcji warunkowej, na końcu linii definiującej pętlę nie może znajdować się średnik. Wobec tego poniższy zapis jest niepoprawny (zmieni działanie instrukcji – 10 razy wykonana zostanie pusta instrukcja (średnik), zaś linie kodu między klamrami wykonają się zawsze jeden raz):

 for(int i=1; i<=10; i=i+2); //średnik zmienił działanie programu!
{
cout << endl << i; //wykona się zawsze i to dokładnie jeden raz!
}

autor Mirosław Zelent https://miroslawzelent.pl/kurs-c++/rodzaje-petli-for-while-do/

Zadanie 1

Napisz program, który wypisuje liczby od 1 do 50.

Zadanie 2

Napisz program, który wypisuje liczby parzyste  od 2 do 30

Zadanie 3

Napisz program, który narysuje z gwiazdek (*) kwadrat 10 na 10

Zadanie 4

Napisz program, który obliczy sumę n kolejnych liczb naturalnych (począwszy od 1)

Zadanie 5

Napisz program, który obliczy silnię liczby N

Zadanie 6

Napisz program, który obliczy średnią N podawanych przez użytkownika liczb