Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ekologia

Zbiórka surowców wtórnych

Email Drukuj PDF

Biblioteka Zespołu Szkół ETE im. A. Schweitzera w Gliwicach prowadzi, trwające cały rok szkolny, zbiórkę surowców wtórnych w postaci makulatury, zużytych baterii oraz korków.

Korki zbieramy na leki dla chorych dzieci. Natomiast fundusze uzyskane ze skupu makulatury i baterii przeznaczane są na zakup nowych lektur oraz poszerzanie księgozbioru popularno-naukowego.  

 

Nasz kolejny sukces

Email Drukuj PDF

      W ubiegły piątek 16 listopada br. w ratuszu odbyło się wręczenie nagród dla laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez Wydział Środwiska Urzędu Miasta Gliwice "Segregujesz-odzyskujesz". Wśród wyróżnionych znaleźliśmy się i my. W kategorii zbiórki makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia zdobyliśmy pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną. W tym roku dzięki niej uzupełniamy zbiory biblioteki. Informację o tym, co kupiono znajdziesz w zakładce Nowe nabytki, kiedy książki trafią do naszych szkół.

        Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej szkolnej akcji oraz zachęcamy do udziału w stałej zbiórce surowców wtórnych.

Poprawiony: piątek, 30 listopada 2012 14:11
 

Segreguj, segreguj, segreguj

Email Drukuj PDF

       Każdy z nas może wnieść swoją cegiełkę w ochronę środowiska, na przykład poprzez segregowanie domowych odpadów. Zbieranie surowców wtórnych umożliwia ponowne wykorzystanie tego, co wyrzucane jest na składowisko. Segregowanie odpadów opiera się na gromadzeniu surowców wtórnych w przeznaczonych do tego celu kolorowych pojemnikach czy workach. To my decydujemy, ile groźnych toksyn "zapaskudzi" środowisko i zagrozi naszemu zdrowiu. Kupujmy więc tak, aby ograniczyć powstawanie odpadów. Dbajmy o to, aby nasze zbędne przedmioty nie stały się odpadem groźnym dla nas i naszego otoczenia.

        Selektywna zbiórka ma na celu pozyskanie surowców wtórnych i zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach oraz ich szkodliwego wpływu na środowisko

        Makulatura

Dlaczego?  Powód banalny - oszczędzasz lasy. Jedna tona makulatury daje tyle papieru co 17 drzew. Wykorzystując makulaturę, oszczędzamy również wodę i zniejszamy zanieczyszczenie powietrza powodowane przez zakłady papiernicze. Statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 80 kg papieru.Tylko jedna trzecia jest ponownie przetwarzana ( dwa razy mniej niż w Niemczech). reszta papieru ląduje na składowiskach, skąd nie da się go odzyskać.

       Szkło

Dlaczego? Każdy z nas używa przeciętnie ponad 25 kg opakowań szklanych rocznie. Zaledwie jedna piąta z nich jest przetwarzana. Tymczasem dzięki recyklingowi ograniczamy zużycie surowców, takich jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody ( do ponad 50%) i energii (około 30%) oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nie powiększamy góry śmieci na składowiskach.

       Tworzywa sztuczne (plastik)

Dlaczego? Rozkładają się tysiące lat. Zaśmiecają planetę. Kiedy erozja zetrze je na drobny proszek, stają się nośnikiem groźnych toksyn. Do tego samego prowadzi spalanie ich w piecach domowych. Dzięki segregacji, cześć z nich zostanie przetworzona albo też stanie się źródłem energii.

       Opakowania metalowe

Dlaczego? W 2006 r. zużyliśmy ich w Polsce ponad 3 mld (około 85 puszek na osobę), sześć razy więcej niż 10 lat temu. Wyrzucona puszka to gigantyczne marnotrawstwo. Przy produkcji aluminium zużywa się mnóstwo energii i wody. Dzięki recyklingowi puszek aluminiowych straty są kilkanaście razy mniejsze, zredukuje się emisję zanieczyszczeń oraz zaoszczędzi rudę aluminium. Odzysk tego materiału można prowadzić w nieskończoność. Tak jak pozostałych opakowań i przedmiotów metalowych. Odpady stalowe z zużytych opakowań mogą być wykorzystywane w hutach jako złom.

       Tetrapaki

Dlaczego? Są kłopotliwe i kosztowne w przetwarzaniu, ponieważ składają się w 75% papieru i 5% z folii aluminiowej. Nie są objęte w Polsce obowiązkowym recyklingiem, choć taki jest możliwy.  W rezultacie ogromne ilości tych opakowań lądują na składowiskach.

       Opony

Dlaczego? Opony to śmieci uciążliwe, ponieważ nie ulegają rozkładowi, a co roku przybywają nam setki tysięcy kolejnych. Tymczasem można je przerabiać na dziesiątki sposobów albo spalać w specjalnych piecach, co najchętniej czynią cementownie. Opon nie wolno jednak palić na wolnym powietrzu, z dymem ulatniają się dziesiątki toksyn, z dioksynami na czele.

       Przeterminowane leki

Dlaczego? Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa są odpadami niebezpiecznymi. Wyrzucone do śmieci, wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Te o silnym działaniu, np. leki psychotropowe znajdują się w wykazie trucizn. Wszystkie powinno się poddać utylizacji.

       Baterie i akumulatory

Dlaczego? Baterie są odpadami niebezpiecznymi. Zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, niekiel, rtęć) i szkodliwe substancje (lit i mangan). Wszystkie te substancje są silnie toksyczne. Rocznie zużywamy około 240 mln jednorazowych baterii. Wyrzucane na składowisko to igranie ze zdrowiem ludzi. Poza tym dzięki recyklingowi z baterii można odzyskać cenny metal i ponownie go użyć.

Opracowano na podstawie informacji zawartych w kalendarzu Fundacji Ekologicznej "Silesia" w Katowicach, który otrzymaliśmy w ramach działalności edukacyjnej tej fundacji

Poprawiony: piątek, 30 listopada 2012 20:03
 

Słowniczek pojęć związanych z ekologią

Email Drukuj PDF

Bezpieczeństwo biologiczne 
Obejmuje zabezpieczenie ludzi przed: chorobami (zwłaszcza epidemiami), głodem, niedoborem wody; polega na ochronie ludzi przed negatywnymi czynnikami wynikającymi z: naruszenia funkcjonowania żywej przyrody, celowego wykorzystania czynników i procesów przyrodniczych przeciw człowiekowi; działania w zakresie bezpieczeństwa biologicznego to między innymi: ochrona przyrody (czyli ochrona różnorodności biologicznej i funkcjonowania ekosystemów), regulowanie działań gospodarczych, by sprzyjały ochronie oraz odtwarzaniu różnorodności biologicznej i ekosystemów, ochrona środowiska cywilizacyjnego człowieka, zabezpieczenie ludzkości przed głodem (zapewnienie przeżycia i zdrowia roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i poławianych, kontrola nad gradacjami (masowymi pojawami) szkodników, kontrola nad chorobami roślin i zwierząt, kontrola nad wprowadzaniem genetycznie modyfikowanych organizmów i produktów z nich wytwarzanych, kontrola nad wprowadzaniem obcych gatunków i obcych genotypów), przeciwdziałaniu bioterroryzmowi i jego skutkom.

Biodegradacja 
Biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (pierwotniaki, bakterie, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne.

Biomasa
ogólna masa materii organicznej, zawartej w organizamach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym pojęciem rozumie się także całość wystepującej w przyrodzie materii pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego nie wliczając w to materii organicznej zawartej w kopalinach. Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie mozna wykorzystać dla celów człowieka. Podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. Spalanie odbywa się w kotłach, w celu uzyskania energii cieplnej, która może być ewentualnie dalej przetworzona na energię elektryczną.  

Biocenoza 
Żywa część ekosystemu, wszystkie organizmy (populacje) istniejące jednocześnie i oddziaływujące na siebie w tym samym ekosystemie.

Biokatalizator 
Substancje wytwarzane przez żywy organizm, regulujące przebieg procesów biochemicznych, tzn. wpływające na ich przyspieszenie bądż zwolnienie, a także decydujące o rodzaju przemian, jakim może ulec substancja wyjściowa (witaminy, enzymy).

Biosfera 
Przestrzeń, w której zachodzą wszelkie procesy biologiczne; powierzchnia kuli ziemskiej wraz z tą częścią skorupy ziemskiej i atmosfery, w której bytują wszelkie organizmy żywe, razem z wszystkimi tymi organizmami i z zależnościami, które je wiążą w jeden działający układ.

Biotechnologia 
Jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Metody z zakresu biotechnologii są wykorzystywane od tysięcy lat. Przykładowo: produkcja piwa jest procesem biotechnologicznym, w którym wykorzystuje się fermentację cukrów prostych przez drożdże. W wyniku niedostatecznej ilości tlenu, utlenianie jest niezupełne i następuje fermentacja. Innym przykładem jest produkcja przetworów mlecznych.

Botanika 
Dział biologii zajmujący się roślinami. Jest to całokształt wiedzy o roślinach 

Chemizacja środowiska
Jako rodzaj zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, powoduje szkody w środowisku przez wprowadzanie do środowiska: trucizn, sztucznych substancji regulujących (podobnych w działaniu do hormonów i feromonów), nawozów sztucznych oraz odpadów zakłócających obiegi związków chemicznych i pierwiastków albo w nienaturalny sposób zwiększających żyzność siedlisk.

Choroby cywilizacyjne 
Globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Nie ma dokładnego podziału i nie można jednoznacznie powiedzieć czy dana choroba jest chorobą cywilizacyjną.

Degradacja środowiska przyrodniczego
Proces niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym na skutek działalności człowieka. Wśród tych zmian istotne są między innymi: wymieranie gatunków, zanikanie i ubożenie siedlisk, upraszczanie i przyspieszanie obiegu wody oraz i pod wpływem wprowadzanych przez człowieka obcych gatunków, zanieczyszczenia i skażenia, erozja gleb. 

Dziura ozonowa 
zjawisko zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej. 

Ekologia 
Dziedzina nauk przyrodniczych badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami), a otaczającym je światem zewnętrznym. 

Efekt cieplarniany 
Proces zachodzący w atmosferze powodujący ogrzewanie naszej planety oraz innych planet np. Wenus. 

Ekorozwój 
Rozwój społeczny, ekonomiczny i przyrodniczy, zgodnie z którym zaspokajamy aktualne potrzeby społeczeństwa w sposób zapewniający przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska. 

Ekosystem 
Wyodrębniona (w widoczny dla nas sposób) część przyrody, działająca jako pewna całość, zawsze złożona z dwóch podstawowych składników: 1) biocenozy – czyli wszelkich organizmów żywych i 2) biotopu – czyli środowiska nieożywionego; o odrębności ekosystemu decyduje przede wszystkim to czy stanowi on działającą całość. 

Elektrownia jądrowa 
Obiekt  przemysłowo-energetyczny (elektrownia cieplna) wytwarzający energię elektryczną  poprzez  wykorzystanie  energii, która pochodzi z rozszczepienia jąder atomów (uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop U-235), najczęściej uranu, której ciepło, do uzyskiwania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego. 

Elektrownia wiatrowa 
Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujące do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyż jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa, jeżeli pominiemy nakłady energetyczne związane z budową takiej elektrowni oraz wyprodukowaniem urządzeń dla niej. 

Elektrownia wodna 
Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. 

Ewolucja  
Zachodzący w przyrodzie ożywionej stopniowy proces zmian przebiegających w określonym kierunku - organizmy wykształcają się z biegiem czasu (następstwem pokoleń) jako formy coraz bardziej złożone, wyżej uorganizowane, bardziej wyspecjalizowane, nadążające swoimi przystosowaniami za zmieniającymi  się stale warunkami środowiska; proces ewolucji kształtowany jest przede wszystkim przez wpływ czynników środowiska (czynników abiotycznych i oddziaływań z innymi organizmami) na populację.

Fauna 
Zbiór wszystkich gatunków zwierząt, które występują na jakimś obszarze.

Flora 
Zbiór wszystkich gatunków roślin, które występują na jakimś obszarze; do składu flory często zalicza się także inne grupy organizmów, np.: grzyby, porosty, protisty, bakterie.

Formy ochrony przyrody
Określone przepisami sposoby ochrony obszarów i obiektów cennych przyrodniczo; w Polsce formami ochrony przyrody są: dwa rodzaje obszarów Natura 2000 czyli obszar specjalnej ochrony ptaków i specjalny obszar ochrony siedlisk oraz park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat (ścisły lub częściowy), obszar chronionego krajobrazu, pomnik przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny i stanowisko dokumentacyjne.

Gospodarowanie odpadami
Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.  

Herbicydy 
Środki chemiczne do niszczenia lub hamowania rozwoju roślin, np. związki mocznikowe i triazynowe, karbaminiany, pochodne kwasu fenoksyoctowego; zaburzają przebieg fotosyntezy albo przemian enzymatycznych, uszkadzają chlorofil, powodują nadmierną transpirację, hamują podziały komórek (kiełkowanie i wzrost); stosuje się je do gleby albo bezpośrednio na liście roślin; herbicydy służą do eliminowania zbędnych lub konkurencyjnych gatunków roślin (chwastów) w uprawach;  dąży się do wyprodukowania herbicydów działających jedynie na wąskie grupy gatunków (a z drugiej strony hoduje odmiany roślin uprawnych odpornych na herbicydy).

Hydrosfera 
Jedna z geosfer, ogół wód na Ziemi. Hydrosferę można podzielić na dwie części: oceanosferę i wody na lądach. Jej zasoby wodne to około 1,4 mld km³. Na niektórych obszarach są powiększane poprzez dopływy wód juwenilnych. W większości hydrosferę tworzą wody słone, bo aż 97,5%. 2/3 wody słodkiej skoncentrowane jest w lodowcach, trwałej pokrywie śnieżnej i wiecznej zmarzlinie w Antarktyce, Arktyce i w wysokich górach. Pozostała część wody słodkiej przypada na wody podziemne, jeziora, rzeki, bagna. Ważnym pojęciem jest duży obieg wody.

Komunalne osady ściekowe
pochodzące z oczyszczalni ścieków osady z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Kompost
nawóz organiczny wytwarzany z odpadów roślinnych i zwierzęcych w wyniku częściowego, tlenowego rozkładu (butwienie) przez mikroorganizmy poprzez proces kompostowania w pryzmach kompostowych lub specjlanych bioreaktorach.

Katastrofa ekologiczna
Zjawisko polegające na tym, że środowisko przyrodnicze danego gatunku lub populacji zmienia się w sposób, który uniemożliwia jej przetrwanie. Zachodzi ono w róznych sytuacjach.

Korytarz ekologiczny
Ciąg roślinności dzikiej, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków wodnych, a także nie uprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się.

Krajobraz naturalny
Na krajobraz naturalny składają się materialne komponenty czyli skała macierzysta, woda, powietrze, flora, fauna i wytwory człowieka. Jego charakter określają własności poszczególnych komponentów i relacje między nimi.  Utworzył się na obszarach, gdzie zaznacza się już  działalność człowieka, ale nie spowodowała ona naruszenia zdolności samoregulacyjnych ekosystemów. W takim krajobrazie nie ma elementów przestrzen-nych wprowadzonych przez człowieka, np. torów kolejowych, mostów czy zabudowań. Przykładem mogą być łąki naturalne, na których wypasa się bydło.

Kwaśny deszcz 
Opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym;   zawierają  kwasy wytworzone   w reakcji   wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw oraz różnego rodzaju produkcji przemysłowej. 

Magazynowanie odpadów- czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem.

Odpady komunalne
Odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące   od innych wytwórców odpadów, które     ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowy.

Odpady obojętne  
to te, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko  muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

Poprawiony: piątek, 30 listopada 2012 20:02
 

Trochę o historii naszych działań i osiągnięć

Email Drukuj PDF

 krzyspawel     Najpierw zaczęliśmy zbierać makulaturę.  Potem dołączyły  do niej zużyte baterie  i plastikowe zakrętki. Przez kilka lat zebraliśmy  około 20 ton makulatury i  300 kg baterii. Zakrętek nie ważymy, ale było ich mnóstwo.

      Segregacja odpadów to nie tylko troska o środowisko. Zamieniamy rzeczy pozornie już niepotrzebne na użyteczne.
 
      Za sprzedaną makulaturę uzyskujemy złotówki. Ponadto bierzemy udział w konkursach zbiórki surowców wtórnych i z powodzeniem rywalizujemy z uczniami innych  szkół. Kilkakrotnie udało nam się zdobywać miejsca premiowane  nagrodami  pieniężnymi. Uzyskane środki  przeznaczono  na zakup pomocy szkolnych, które służą kolejnym rocznikom uczniów.   Oto lista tych rzeczy, które  wzbogaciły wyposażenie szkół od 2006 r.: książki do biblioteki szkolnej ( dzięki temu mamy komplet lektur obowiązkowych i wiele nieobowiązkowych), słowniki językowe, odtwarzacze CD, atlasy historyczne i geograficzne, sprzęt sportowy,  waga do pracowni chemicznej, globus, kilka regałów do biblioteki. Wartość tych przedmiotów przekroczyła 12 tys. zł.
 
       Przez zbiórkę plastikowych zakrętek zawsze pomagamy komuś potrzebującemu. Dwa lata temu oddaliśmy zakrętki na potrzeby dziecka chorego na mukowiscydozę. W ubiegłym roku zbieraliśmy koreczki dla Aneczki. W tym roku odbiera je od nas matka ciężko chorej młodej kobiety, która na leczenie przewlekłej i postepującej choroby potrzebuje wiele pieniędzy . Może dzięki temu, że nie wyrzucimy zakrętki do śmietnika, pozwolimy jej zrealizować marzenia o wyzdrowieniu.
 
      W ubiegłym roku uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w projekcie Tesco dla szkół i jako Ekorewolucjoniści wyszli na ulice Gliwic, aby przekonać mieszkańców do segregacji odpadów. Nakręcony z tej imprezy krótki film można zobaczyć na You tube.
Na zdjęciu powyżej Krzysiek i Paweł, dwaj z grupy "szkolnych herosów", która jest niezawodna w pomocy.
     Akcja zbiórki surowców wtórnych trwa nadal i ma charakter ciągły. Drogi czytelniku tej informacji, jeśli chcesz przyłączyć się do nas, zapraszamy.

W ciągu tych lat zdobyliśmy wiele nagród. Oto zdjęcia z wręczenia jednej z nich:
photo1...........photo2
Poprawiony: sobota, 10 listopada 2012 16:45
 

Informacja o zbiórce surowców wtórnych

Email Drukuj PDF

Przypominam, że w bieżącym roku szkolnym nadal zbieramy makulaturę, zużyte baterie i plastikowe zakrętki.

Paczki z makulaturą proszę opisywać nazwiskiem, a do woreczków z bateriami i zakrętkami wkładać karteczki z nazwiskami, aby przy rozliczeniu nikogo nie pominąć.

Za tydzień  informacja o tym, co w ciągu 5 lat robiliśmy i co się nam udało.

baterie nakretkijpgmakulatura

Poprawiony: środa, 03 października 2012 22:42
 


Zasady naboru do klasy 7 SP

nab7

Zasady naboru do LO

LO2019 NABÓR DO LICEUM OSTATNI

Licznik odwiedzin

Dzisiaj54
Yesterday189
Week1418
Miesiąc2842
Wszystkie397379

Currently are 20 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Projekty

kps

karuzelazjezykami

bannerkaruzela

wymianauslar1

 holandia

 kółko programistyczne

 bannerbezmaski

kolkohistgeo

fraktale

 tutoring

Logo schools500reformation